Registratieovereenkomst

Algemene Voorwaarden

Een forum is een gemeenschap. Net zoals in het echte leven zijn er regels nodig om ervoor zorgen dat alles vlot kan verlopen. Daarom vragen we dat je deze Algemene Voorwaarden goed doorleest en ermee instemt.

0. AVG (per 25 mei 2018)

0.1 Het gebruik van het Pentax forum valt onder de uitvoeringswet AVG. Hierin staan een aantal belangwekkende uitzonderingen bij 'journalistieke of academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. Alle rechten die men normaal heeft, zoals inzage, correctie en verwijdering gelden bij deze uitingsvormen niet.

0.2 Profiel en registratiegegevens vallen wel onder de AVG. Deze gegevens kan de gebruiker zelf aanpassen dan wel verwijderen. De gebruiker kan ook de Crew verzoeken deze gegevens te verwijderen.

1. Je Account

1.1 Het Pentaxforum vraagt persoonlijke informatie bij het registeren. (zoals je naam, je e-mail adres, enz) Je beslist zelf hoeveel je wilt vrijgeven en je kan ten alle tijden deze informatie aanpassen of verwijderen.

1.2 Verder verzamelen we ook andere informatie (zoals je ip-adres, welke browser je gebruikt, enz). Deze informatie zal aangewend worden om het forum beter aan te passen en af te stemmen op de gebruikers ervan.  Ze kan ook aangewend worden bij het nemen van beslissingen indien je de overeenkomst overtreden hebt.

1.3 Het Pentaxforum gebruikt cookies om je bezoek aan het forum meer persoonlijk te maken.  Met behulp van deze cookies worden je persoonlijke instellingen gewaarborgd en wordt er bijgehouden welke boodschappen je al gelezen hebt.  (We raden je ten sterkste aan het gebruik van cookies toe te laten)

1.4 Niets van de ingezamelde informatie wordt verkocht, doorgegeven of bekend gemaakt aan derden.  

1.5 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

1.6 Het Pentaxforum behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.


2. Wat wordt er niet toegestaan

2.1 Spammen: Advertenties, kettingbrieven, pyramide-spelen en sollicitaties zijn ongepast en niet toegestaan. Links naar je eigen site, verspreid over het hele forum, vallen hier ook onder. (Het is wel toegestaan een link in je handtekening en in je profiel te plaatsen.)

2.2 Onverdraagzaamheid: Hatelijke, racistische, fascistische, Godslasterlijke, bedreigende, seksueel getinte, denigrerende, lasterende, schokkende of anderszins kwetsende afbeeldingen en uitlatingen tegenover andere bezoekers, de crewleden of derden plaatsen is ten strengste verboden. Plaats ook geen persoonlijke gegevens van derden (zoals naam, adres, telefoonnummer, ...) op het forum.

2.3 Auteursrechten verbreken: Je mag geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij jezelf de eigenaar bent van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen. Teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met de internationale wetgeving zijn per definitie niet toegestaan in het forum!

2.4 Wat niet in deze lijst staat is niet automatisch toegestaan. Neem bij twijfel vooraf even contact met ons op, we helpen je graag!


3. Mogelijke maatregelen bij overtredingen

3.1 Aanpassen van een bericht: Een moderator of een beheerder (admin) kan een bericht aanpassen als hij /zij vindt dat de inhoud ongeschikt is of in strijd is met de gebruikersovereenkomst. Er wordt steeds gezegd waarom het bericht werd aangepast om verwarring te vermijden.

3.2 Verwijderen van een bericht: Een moderator of een beheerder kan een bericht verwijderen als hij /zij vindt dat de inhoud ongeschikt is of in strijd is met de gebruikersovereenkomst.

3.3 Verbanning: Als je meermaals de regels overtreedt, kan je de toegang tot het forum ontzegd worden. Deze (drastische) maatregel zal slechts na verscheidene waarschuwingen toegepast en als laatste middel gebruikt worden. Dit kan van tijdelijke aard zijn of permanent.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Het Pentaxforum en zijn Crew zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Website.

4.2 Het Lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Gebruikersovereenkomst is aansprakelijk voor alle daaruit voor Het Pentaxforum voortvloeiende schade.

4.3 Het Lid vrijwaart Het Pentaxforum en de Crew tegen alle aanspraken van derden ter zake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het Lid van de Website, dan wel door het niet nakomen van het Lid van zijn verplichtingen op grond van de Algemene Voorwaarden.

4.4 Het Pentaxforum verklaart derhalve geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten.

4,5 Het Lid blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).


5. Opheffen Account

5.1 Het Lid kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van het forum gebruik wenst te maken. Het Lid dient dit per e-mail of PB aan Het Pentaxforum kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens.

5.2 Door het Lid geplaatste Content zal bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd.

5.3 Het Pentaxforum heeft het recht het Account van het Lid op te heffen indien het Lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens.

5.4 Het Pentaxforum en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.
.

6. De Forumleiding (Crew)
 
6.1 Het Lid wordt geacht zich ten allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de Crew.

6.2 De Crew heeft altijd, en zeker bij onduidelijkheden, het laatste woord over de interpretatie van de regels en kan als ze dit nodig acht tijdelijk beleid instellen, bestaand beleid wijzigen of uitzonderingen op de regels maken.* Het Pentaxforum mag deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om op het Forum de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan.

* Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018